CoMMedia

            -

     Kortversjon av forprosjekt-rapporten

     Rune Hjelsvold - UNINETT (red.)

1. Innledning
-------------
For å ha et samarbeid om felles norsk forskning og utvikling av
løsninger innen distribuert multimedia, har norske universitet og
forskningsinstitutt tatt initiativet til forskningsprogrammet 
CoMMedia (Cooperation, Communication & Multimedia). I dette samarbeidet
deltar universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø sammen med
Østfold Distriktshøgskole, Televerkets Forskningsinstitutt (TF), NR,
SINTEF DELAB, SINTEF SI, NORUT IT, UNINETT og
Nasjonalbiblioteksavdelinga i Rana (NBR).

Siden oktober 1992 har deltakerne i programmet samarbeidet i et forprosjekt
under ledelse av UNINETT og med støtte fra TF og NFR/NTNF. Hensikten med
forprosjektet har først og fremst vært å komme med anbefalinger til
hvordan en videre forskningsinnsats innen dette feltet kan organiseres og
finanseres. Det er i tillegg brukt ressurser til å videreutvikle
demonstratorer viser noen muligheter som distribuert multimedia gir.
Resultatene fra forprosjektet er utførlig dokumentert i
forprosjekt-rapporten. Denne versjonen presenteres kort de viktigste
resultatene.

2. Visjon og målsetning
-------------------------
CoMMedia forprosjektet har en visjon om et Norge samlet i elektronisk
forstand der geografisk avstand og plassering har mindre betydning for
vår effektivitet, produktivitet, konkurranseevne og livskvalitet, og der
norsk industri er internasjonal leverandør av løsninger for distribuert
multimedia. CoMMedia har som ambisjon å bygge opp et samarbeid mellom
universiteter, forskningsinstitutt og næringsliv for å realisere
løsninger innen distribuert multimedia som bidrar til å oppfylle denne
målsetningen.

3. Forslag til CoMMedia forskningsprogram
---------------------------------------------
CoMMedia forprosjektet anbefaler at det etableres et større
forskningsprogram innen distribuert multimedia. I dette programmet bør det
være et nært samarbeid mellom universiteter, oppdragsinstitutt,
leverandører og brukerorganisasjoner. Det nære samarbeidet skal sørge
for at resultater som oppnås i forskning raskt blir gjort tilgjengelig 
for brukerne og at resultatene kan benyttes av leverandører i utvikling av
norske produkt.

Rollefordelingen er i grove trekk slik:

 * Universitetene og forskningsinstituttene bidrar med
  basisforskning og utvikling av pilotapplikasjoner. Teknologioverføring
  sikres bl.a. ved at pilotene utvikles i samarbeid med brukerorganisasjonene.

 * Brukerorganisasjonene deltar i utviklingen av pilotapplikasjonene
  og prøver ut systemene.
 
 * Leverandørene kan videreutvikle pilotapplikasjonen, eller
  deler av disse, til kommersielle produkter.

CoMMedia-programmet kan ses på som en samling av tre tett
samarbeidende delprogrammer. *Infrastrukturprogrammet* som er det mest
teknologirettede, skal gi de andre delprogrammene et godt teknologisk
grunnlag for utvikling og utprøving av pilotanvendelser. 
*Utviklingsprogrammet* skal utvikle pilotanvendelser og teknologi til bruk i
kommunikasjonen mellom CoMMedia's deltakere og til bruk i
brukerprogrammet. *Brukerprogrammet* skal ta løsningene i bruk for
å evaluere dem og for å formulere nye krav og komme med forslag til
endringer.

Det forutsettes at programmet skal være en nasjonal satsning og ikke et
vilkårlig program rundt multimedia-teknologi. Programmet må derfor
tilpasses andre satsninger i Norge (som bl.a. IDIS,CAESAR, ELDORADO og
Telecom 2005) og internasjonalt (som bl.a. TeleCommunity, TIM, EuroCODE,
MADE og MICE). Det vil være en naturlig og hensiktsmessig å knytte
dr.grads-studenter til programmet.

3.1 Finansiering
----------------
CoMMedia er et prosjekt som vil kreve særskilt finansiering. NFR og
TF som har støttet forprosjektet, er også naturlige finansieringskilder
i det videre arbeidet, men også andre offentlige etater vil ha
nytte av programmet og bør kunne bidra med midler til prosjektet:

 1) CoMMedia vil gi løsninger for bedre og mer effektiv
  undervisning i universiteter og høyskoler som bør kunne finne
  finansiering i KUF.
 2) CoMMedia vil gi løsninger for biblioteks-, museums- og
  kultursektoren som bør kunne finne finansiering i Kulturdepartementet og
  i fra Nasjonalbiblioteket.
 3) CoMMedia vil gi løsninger for bedrifter som bør
  kunne finne finansiering i Næringsdepartementet.

I tillegg bør brukerorganisasjoner og leverandører som deltar i
programmet, bidra med ressurser.

4. Satsningsområder
---------------------
CoMMedia forprosjektet har pekt ut to satsningsområder for norsk
forskning innen distribuert multimedia - multimedia samarbeid/undervisning og
multimedia informasjonstjenester. Det vil kunne kjøres flere prosjekter
under brukerprogrammet innen hvert av disse satsningsområdene.
Teknologiprogrammet vil for en stor del gå på tvers av
satsningsområdene siden flere av teknologiene som tilpasses eller utvikles
vil kunne benyttes av prosjekter innen begge de to områdene.

4.1 Multimedia samarbeid og undervisning
----------------------------------------
CoMMedia forprosjektet anbefaler at det satses på prosjekter hvor
multimedia inngår i distribuert undervisning og distribuert samarbeid og
hvor multimedia benyttes for å understøtte fjernarbeidsplassen. Innen
disse områdene trengs forskning for å utvikle samarbeids- og
læringsmodeller og for å utvikle teknologi som kan tilfredsstille
brukernes behov. Det ligger også viktige utfordringer i å tilrettelegge
ulike systemer og integrasjonen av disse for brukernes situasjon.

4.2 Multimedia informasjonstjenester
------------------------------------
CoMMedia forprosjektet anbefaler også at det satses på prosjekter
innen multimedia informasjonssysstemer. Flere organisasjoner har i dag store
mengder informasjon som mange brukere ønsker å få bedre
tilgang til:

 * Museums- og biblioteksinformasjon,
 * nyheter og aktualitetsinformasjon,
 * elektronisk undervisningsmateriell og interaktive læreprogram,
 * miljø- og værinformasjon,
 * turistinformasjon, 
 * forbrukerorientert informasjon, og
 * produkt- og vedlikeholdsinformasjon.

Multimedia systemer og avansert kommunikasjonsteknologi kan benyttes for å
bedre tilgangen til denne informasjonen, men det gjenstår ennå
problemer som krever forskning.

5.CoMMedia infrastruktur og laboratorium
-----------------------------------------
CoMMedia forprosjektet har tatt initiativet til å etablere en
nasjonal infrastruktur og laboratorium for distribuerte multimedia anvendelser
basert på Supernett, høykapasitetsnettet for norske universitets- og
forskningsmiljøer. Dette laboratoriet vil være felles fundament for de
prosjekter som gjennomføres i tilknytning til et eventuelt 
CoMMedia-program. CoMMedia forprosjektet foreslår at laboratoriet i
forbindelse med infrastrukturprogrammet utvides med utstyr og programvare slik
at det kan løftes opp til å være et nasjonalt laboratorium for
utvikling og eksperimentering med multimedia tjenester.

I laboratoriet bør det inngå multimedia arbeidsstasjoner og PC/Mac med
ekstrautstyr for video og lyd, og det bør inngå en multimedia database.
CoMMedia forprosjektet foreslår at det som et minimum investeres i
utstyr for 5 mill. kroner i laboratoriet. Helst ser forprosjektet at det
benyttes knapt 10 mill. kroner til ustyr. Til drift, nyanskaffelser og
vedlikehold av laboratoriet vil det trenges 2.7 mill. kroner årlig.

6. Demonstratorer
-----------------
I forbindelse med forprosjektet er disse demonstratorene videreutviklet:

  Bauta 
  -----
  Bauta er en bildedatabase for fotografisk bildemateriale laget med
  utgangspunkt i et studentprosjekt som ble utført ved institutt for
  datateknikk og telematikk ved NTH høsten 1992. I et prosjektet ledet av
  Norsk Folkemuseum samarbeider Norsk Museumsutvikling, NBR, Universitetenes
  dokumentasjonsprosjekt, BIBSYS, og NTH-IDT med målsetning om å
  videreutvikle Bauta til pilot for "Sentrale bildedatabaser" for biblioteks-
  og museumssektoren.

  Fjernarbeidsplass 
  -----------------
  Ved Østfold Distriktshøgskole ble det satt opp et eksperiment for å
  evaluere resultatene av å ha et lokalnett i et privathjem.

  Globalt Vindu 
  ------------
  Globalt Vindu er en NR-applikasjon for datastøttet samarbeid. Det globale
  vinduet distribueres til flere brukere, og innebærer at disse brukerne
  har et felles vindu, altså at de ser det samme. I forbindelse med 
  CoMMedia-prosjektet er det lagt inn støtte for multicast (dvs.
  mulighetene for å distribuere innholdet i det globale vinduet til
  en gruppe deltakere).

  MUNIN 
  -----
  MUNIN er et system for elektroniske klasserom utviklet av USIT og TF. I 
  CoMMedia forprosjektet er det utviklet en påbygning til den
  eksisterende programvaren for elektronisk klasserom som tillater brukere av
  Unix-arbeidsstasjoner å følge med i undervisning og møter som
  finner sted i et elektronisk rom.

  StormCast 
  ---------
  Ved Seksjon for informatikk, Universitetet i Tromsø, arbeides det med en
  ``workbench'' for meteorologer i regi av StormCast-prosjektet. En del av
  aktiviteten omfatter multimedia-relaterte problemstillinger. I CoMMedia
  forprosjektet er det utarbeidet en rapport som vurderer de behovene som 
  stilles til en meteorologisk ``workbench''.The editor of this report can be reached at Rune.Hjelsvold@idt.unit.no

Back to the main page.


931224 / borrel@hiof.no